ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

E-service

กองช่าง

       กองช่าง        
           
     

นายสุวิทย์ นิยมพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

     
             
     

 นายพรชัย  เเก้วขวาน้อย

นายช่างโยธา

     
 

นายวิเชียร ทวีกุล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

     

 นายอรรถวาทิน ถิ่นชัยภูมิ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
 

 

     

 
 

 นายสุรศักดิ์ นิยมชัยฃ

ช่างเครื่องสูบน้ำ

 

 นายเศกสันต์ ประณามตรังค์

ช่างเครื่องสูบน้ำ

 

นายโสภา บุญพูน

ช่างเครื่องสูบน้ำ

 
             
     

 นายปรีชา พลนา

ช่างเครื่องสูบน้ำ

 

 

     

เว็บลิ้งค์