ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

E-service

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

Attachments:
Download this file (10การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร.pdf)10การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร.pdf[ ]312 kB
Download this file (11การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf)11การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf[ ]302 kB
Download this file (12การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล.pdf)12การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล.pdf[ ]318 kB
Download this file (13การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf)13การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf[ ]317 kB
Download this file (14การขอใบอนุญาตประกอลกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ.pdf)14การขอใบอนุญาตประกอลกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ.pdf[ ]326 kB
Download this file (15การขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf)15การขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf[ ]326 kB
Download this file (16ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น.pdf)16ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น.pdf[ ]178 kB
Download this file (17การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf)17การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf[ ]298 kB
Download this file (18การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น.pdf)18การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น.pdf[ ]189 kB
Download this file (19การขอรับบำเหน็จตกทอด.pdf)19การขอรับบำเหน็จตกทอด.pdf[ ]305 kB
Download this file (1การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf)1การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf[ ]308 kB
Download this file (20การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf)20การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]219 kB
Download this file (21การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท.pdf)21การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท.pdf[ ]249 kB
Download this file (22การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น.pdf)22การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]229 kB
Download this file (23รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตร.pdf)23รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตร.pdf[ ]300 kB
Download this file (24การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf)24การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf[ ]237 kB
Download this file (25การขออนุญาตขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf)25การขออนุญาตขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf[ ]306 kB
Download this file (26.1การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf)26.1การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf[ ]300 kB
Download this file (27การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์.pdf)27การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์.pdf[ ]207 kB
Download this file (28การขออนุญาตฆ่าสัตว์-ในโรงฆ่าสัตว์.pdf)28การขออนุญาตฆ่าสัตว์-ในโรงฆ่าสัตว์.pdf[ ]207 kB
Download this file (29การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34.pdf)29การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34.pdf[ ]241 kB
Download this file (2การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน200ตารางเมตร.pdf)2การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน200ตารางเมตร.pdf[ ]311 kB
Download this file (30การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21.pdf)30การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21.pdf[ ]304 kB
Download this file (31การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf)31การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf[ ]305 kB
Download this file (32การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf)32การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf[ ]258 kB
Download this file (33การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf)33การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf[ ]218 kB
Download this file (34การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22.pdf)34การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22.pdf[ ]273 kB
Download this file (35การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ.pdf)35การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ.pdf[ ]179 kB
Download this file (36การโฆษณา.pdf)36การโฆษณา.pdf[ ]315 kB
Download this file (37.ทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf)37.ทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf[ ]279 kB
Download this file (38. ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf)38. ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf[ ]269 kB
Download this file (39 (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf)39 (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf[ ]260 kB
Download this file (3การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf)3การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf[ ]254 kB
Download this file (40การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)40การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf[ ]308 kB
Download this file (41การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)41การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf[ ]271 kB
Download this file (42การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)42การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf[ ]303 kB
Download this file (43การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย.pdf)43การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย.pdf[ ]264 kB
Download this file (44การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)44การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]322 kB
Download this file (45การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf)45การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf[ ]258 kB
Download this file (46การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา.pdf)46การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา.pdf[ ]245 kB
Download this file (47.1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf)47.1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf[ ]286 kB
Download this file (48.1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf)48.1การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf[ ]259 kB
Download this file (49.1การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น.pdf)49.1การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น.pdf[ ]192 kB
Download this file (4การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf)4การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf[ ]310 kB
Download this file (50ขอรับบำเหน็จปกติของทายาท.pdf)50ขอรับบำเหน็จปกติของทายาท.pdf[ ]281 kB
Download this file (51.1สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf)51.1สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf[ ]194 kB
Download this file (52การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม-.pdf)52การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม-.pdf[ ]380 kB
Download this file (53.บำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ.pdf)53.บำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ.pdf[ ]274 kB
Download this file (54บำเหน็จพิเศษลูกจ้าง.pdf)54บำเหน็จพิเศษลูกจ้าง.pdf[ ]335 kB
Download this file (55การขอรับบำเหน็จตกทอด.pdf)55การขอรับบำเหน็จตกทอด.pdf[ ]298 kB
Download this file (5การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)5การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]325 kB
Download this file (6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf)6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf[ ]328 kB
Download this file (7การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf)7การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf[ ]253 kB
Download this file (8การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.pdf)8การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.pdf[ ]317 kB
Download this file (9การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.pdf)9การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.pdf[ ]288 kB
Download this file (ขั้นตอนการให้บริการประชาชน.pdf)ขั้นตอนการให้บริการประชาชน.pdf[ ]166 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส[ ]138 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน.pdf[ ]255 kB
Download this file (แผ่นพับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์.pdf)แผ่นพับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์[ ]1010 kB

เว็บลิ้งค์