งานบริการประชาชน(services)

เว็บลิ้งค์

สำนักปลัด

               
             
           
     

นางสาวสุภัทรา สุวรรณทา

หัวหน้าสำนักปลัด

     
         

นายยุทธศักดิ์ พันธุ์ภิญญา

นักวิชาการเกษตร

       

นางสาววันวิสา ชาตะรักษ์

นักทรัพยากรบุคคล

 

         นางสาวลักขณา โทเเก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

 
         

 นางสาวพัชรี สีมาเเก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

   

 พ.อ.อ.วฺุฒิชัย กอบคำ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

     
           

นายศราวุธ นิยมพร

คนงานทั่วไป

   

นายกฤษณพล เฮ้าชัยภูมิ

คนงานทั่วไป

 

 นายอนุชิต รักษ์มณี

พนักงานขับรถ

 
     

 

 

 

     
     

นายฉัตรชัย ศรีวิรัตน์การกูล

ภารโรง