ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

E-service

สำนักปลัด

               
             
             
             
         

นายยุทธศักดิ์ พันธุ์ภิญญา

นักวิชาการเกษตร

       

นางสาววันวิสา ชาตะรักษ์

นักทรัพยากรบุคคล

 

         นางสาวลักขณา โทเเก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

 
         

 นางสาวพัชรี สีมาเเก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

   

 พ.อ.อ.วฺุฒิชัย กอบคำ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

     
           

นายศราวุธ นิยมพร

คนงานทั่วไป

   

นายกฤษณพล เฮ้าชัยภูมิ

คนงานทั่วไป

 

 นายอนุชิต รักษ์มณี

พนักงานขับรถ

 
     

 

 

 

     
     

นายฉัตรชัย ศรีวิรัตน์การกูล

ภารโรง

     

เว็บลิ้งค์