ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

E-service

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (การใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561.PDF)การใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561.PDF[ ]85 kB
Download this file (ค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17)พ.ศ 2562.PDF)ค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17)พ.ศ 2562.PDF[ ]23 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล.PDF)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล.PDF[ ]221 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562.PDF)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562.PDF[ ]102 kB
Download this file (ระเบียบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562.PDF)ระเบียบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562.PDF[ ]16672 kB
Download this file (ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอปท. พ.ศ. 2560.PDF)ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอปท. พ.ศ. 2560.PDF[ ]35 kB
Download this file (ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561.PDF)ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561.PDF[ ]86 kB
Download this file (ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงินฯ ตรวจเงินของอปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561.PDF)ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯ ตรวจเงินของอปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561.PDF[ ]354 kB
Download this file (ระเบียบว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2562.PDF)ระเบียบว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2562.PDF[ ]1262 kB
Download this file (ระเบียบว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2562.PDF)ระเบียบว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2562.PDF[ ]17666 kB
Download this file (ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2561.PDF)ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2561.PDF[ ]54 kB

เว็บลิ้งค์