งานบริการประชาชน(services)

เว็บลิ้งค์

หัวหน้าส่วนราชการ

               
             
     

นางนาถธิดา  อินทรเพชร

ปลัด อบต.

     
 

 

     
 

นางสาวสุภัทรา สุวรรณทา

หัวหน้าสำนักปลัด

 นางวัชราภรณ์ พิกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

 นายสุวิทย์ นิยมพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 นางศิรินนาถ จันทร์ปาน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 นายเฉลียว เขตกระโทก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ