ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

E-service

หัวหน้าส่วนราชการ

               
             
     

นางนาถธิดา  อินทรเพชร

ปลัด อบต.

     
 

 

 

     
     นางวัชราภรณ์ พิกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

 นายสุวิทย์ นิยมพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 นางศิรินนาถ จันทร์ปาน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 นายเฉลียว เขตกระโทก

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ

 
 

 

         
             
             
             
     

 

 

 

     

เว็บลิ้งค์