ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

E-service

สมาชิกสภา อบต.

                       
                   
                

นายถาวร นิยมนา

ประธานสภา

       
                     
                   
           

นางสายยล ศรีวิรัตน์การกูล  รองประธานสภา

       
                     
               
     

นายพลวัฒน์ นิยมถิ่น

ม.1

   

นายคณิต นิยมชัย

ม.2

   

นายสุทัศน์ กุดเเถลง

ม.2

 
                     
               
     

นางพีนารักษ์ พรมนอก

ม.3

   

นายจรัญ  โยธะศรี

ม.3

   

นายประเสริฐ มิ่งขัวญ

ม.4 

 
                     
               
     

 นายวีรพงษ์ ผลช่วย

หมู่ 4

   

นายมนตรี ศรียา

ม.5 

   

นางวนิดา บุญภูมิ

ม.6 

 
                     
               
     

 นายสมพงษ์ กุลนอก 

ม.6

     นายเสงี่ยม สนามทอง ม.6    

 นายอุดม  รักษาคำ

ม.7

 
                     
               
     

 นายวิทยา ประเสริฐกุล

หมู่ 7

   

 นายสมคิด บุญหมั่น

ม.8

   

 นายอนุชิต นิยมพร

ม.8

 
                     
               
     

 นายนิวัตร นามโคตร

ม.9

   

 นายสำนอง บุญราก

ม.9

     นายนพพล จำเริญโชค ม10  
                     
                     

เว็บลิ้งค์