งานบริการประชาชน(services)

เว็บลิ้งค์

รับใบประกาศเกียรติคุณ

นางสาวละมุล อาจอนงค์ รับใบประกาศเกียรติคุณ กับ ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธ์ุ กรโกสียกาจ ณ วัดโพธิ์ บ้าน
จอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติ 20 กันยายน 2561